Політика конфіденційності

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі – за текстом – «Політика») являє собою правила використання проекту spec-rental.com.ua (далі – «Адміністрація») персональної інформації Користувача.

I Загальні положення

1.1. Укладаючи Угоду ви вільно, своєю волею і в своєму інтересі даєте безстрокове безвідкличне письмову згоду на будь-які способи обробки своїх персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними , в тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення , Блокування, видалення, знищення персональних даних у встановлених цією Політикою цілях.

1.2. До цій Політиці, включаючи тлумачення її положень і порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законодавство України.

1.3. Тут і далі в Політиці використовуються терміни та визначення, передбачені Угодою, а також іншими укладаються з Користувачем договорами, якщо інше не передбачено цією Політикою або не випливає з її суті. В інших випадках тлумачення застосовуваного в Політиці терміну проводиться відповідно до чинного законодавства України, звичаями ділового обороту, або наукової доктриною.

II Персональна інформація

2.1. Під персональними даними в цій Політиці розуміється:

  • Інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації або авторизації, а також в процесі подальшого використання Сервісу, включаючи персональні дані Користувача.
  • Дані, які передаються в автоматичному режимі в залежності від налаштувань програмного забезпечення Користувача, включаючи, але не обмежуючись: IP-адреса, cookie, інформація про місцезнаходження і перемістили пристрій Користувача за даними GPS / ГЛОНАСС, wi-fi, мережі оператора зв’язку, дані про використовується Користувачем програмний продукт і пристрій для роботи в мережі зв’язку, включаючи Інтернет, каналах зв’язку, що передається і отримується з використанням Сервісу інформації і матеріалах.

2.2. Адміністрація не несе відповідальність за порядок використання Персональної інформації Користувача третіми особами, з якими Користувач взаємодіє в рамках використання ліцензії на Сервіс.

2.3. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу Персональної інформації Користувача, яка повинна обов’язково надаватися для використання ліцензії на Сервіс. Якщо певна інформація не відрізняються від непозначених Адміністрацією як обов’язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд.

2.4. Адміністрація не здійснює перевірку достовірності наданої Персональної інформації, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно і докладає всіх необхідних зусиль до підтримання такої інформації в актуальному стані.

III Цілі обробки персональної інформації

3.1. Адміністрація має право використовувати Персональну інформацію зокрема в таких цілях:

  • Відповіді на консультацію;
  • Інформаційно-рекламна розсилка;
  • Проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

IV Вимоги до захисту персональної інформації

4.1. Адміністрація здійснює зберігання Персональної інформації та забезпечує її охорону від несанкціонованого доступу і поширення відповідно до внутрішніх правил та регламентами.

4.2. Відносно Персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія ліцензованого Сервісу або настройки використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін інформацією з іншими учасниками та користувачами мережі Інтернет.

4.3. Адміністрація має право передати Персональну інформацію третім особам в наступних випадках:

  • Користувач висловив свою згоду на такі дії, включаючи випадки застосування Користувачем налаштувань використовуваного програмного забезпечення, що не обмежують надання певної інформації;
  • За запитом суду або іншого уповноваженого державного органу в рамках встановленої законодавством процедури;
  • Для захисту прав і законних інтересів Адміністрації в зв’язку з порушенням укладених з Користувачем договорів.

V Зміна політики конфіденційності

5.1. Справжня Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Адміністрації, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

5.2. Чинна редакція Політики знаходиться на Сайті Адміністрації в мережі Інтернет за адресою https://spec-rental.com.ua/privacy-policy/.

Back to top button